Czcionka:
Kontrast:
Utwórz konto
Serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Fundusze pomocowe


Zachęcamy do kontaktu z:

Fundusze Europejskie

Polityka regionalna jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. Jej adresatem są wszystkie miasta i regiony UE, a jej cel to wsparcie zatrudnienia, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju i podniesienie jakości życia obywateli.

Główne fundusze wspierające rozwój gospodarczy krajów Unii to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości poprzez korygowanie dysproporcji między unijnymi regionami. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
 • Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności - fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki - wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Najważniejsze programy krajowe to:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
 2. Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 3. Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 4. Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 5. Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 7. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020: 3,47 mld euro

Na wzór lat poprzednich utworzono 16 Programów Regionalnych, które finansuje budżet Komisji Europejskiej na łączną kwotą 31,2 mld euro. Największą pulą środków, bo blisko 3,47 mld euro dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na tę sumę składają się środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Największą ilość środków (bo aż 45%) zdecydowano się przeznaczyć na 3 obszary:

 • Oś priorytetową IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna (ok. 796 mln euro),
 • Oś priorytetową VI. Transport (ok. 473 mln euro),
 • Oś priorytetowa III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP (ok. 305 mln euro).

Istotną rolę w podziale środków odegrało również wsparcie inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, które zidentyfikowano w obszarach: energetyki, medycyny oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Środki o wartości 1,108 mld euro zostały dedykowane Zintegrowanym i Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym w czterech subregionach województwa śląskiego: północnym, centralnym, zachodnim i południowym. Dodatkowo w puli środków programu 124,7 mln euro to pieniądze zarezerwowane na Obszary Strategiczne Interwencji, wymagające specjalnych działań, szczególnie w zakresie rewitalizacji infrastrukturalno-społecznej. Skorzystają z nich Bytom i Radzionków.

Za wdrażanie programu w województwie śląskim odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego będący Instytucją Zarządzająca, a zadania wykonują Wydziały Urzędu Marszałkowskiego: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaangażowane są także: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: 27,4 mld euro

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: 8,6 mld euro

Projekty w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie w szczególności jest kierowane do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, konsorcjum przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój są dedykowane dwóm grupom:

 • Pierwszą grupę stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.
 • Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: 4,7 mld euro

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 2,2 mld euro

Program ten ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, umożliwiającej załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Występują 3 grupy projektów:

 1. Projekty, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było.
 2. Przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na tym całe społeczeństwo.
 3. Projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym oraz zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020: 0,7 mld euro

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na który Unia przeznaczyła 0,7 mld euro ma międzynarodowy charakter i główny nacisk kładzie na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji. Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju - 85% jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Współpraca terytorialna dotyczy: programów transgranicznych (Polska - Słowacja, Czechy - Polska, Polska - Saksonia, Brandenburgia - Polska, Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska, Południowy Bałtyk, Litwa - Polska), transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa), programu międzyregionalnego (Interreg Europa).

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach.

Program Horyzont 2020

Ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa. Program jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

Swoim zakresem obejmuje trzy odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są nimi: Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, dedykowana innowacyjność jako część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014-2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach: doskonałej bazie naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle oraz wyzwaniach społecznych. Dodatkowe cele to: upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa oraz nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.

Program COSME

Ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy i wzrostu MŚP.

Program „Łącząc Europę”

Program ten będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro). Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Program Erasmus+

Ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie. Program składa się z trzech akcji: mobilności edukacyjnej, współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform w obszarze edukacji. Każda z akcji obejmuje projekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+ oraz projekty i programy scentralizowane, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Nad całością realizacji programu czuwa Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria. Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln studentów, 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników.

W latach 2014-2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane przez unijny program – Kreatywna Europa. Działania dofinansowywane przez program mają na celu poszerzanie kompetencji osób związanych z wymienionymi sektorami, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych, a także ich promowanie. Kreatywna Europa to więcej środków na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Źródło: www.eog.gov.pl

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

Celem Funduszy szwajcarskich jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Źródło: www.programszwajcarski.gov.pl

Pomocne serwisy

www.mr.gov.pl
www.rpo.slaskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wupkatowice.praca.gov.pl
www.scp-slask.pl
www.programszwajcarski.gov.pl
www.eog.gov.pl


Chcesz być na bieżąco? Załóż konto w serwisie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej