Czcionka:
Kontrast:
Utwórz konto
Serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Oferta uczelni / JBR


Ośrodki badawczo-rozwojowe

Śląskie to drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy. Składają się nań jednostki i instytuty naukowe, badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące samodzielną działalność naukowo-badawczą lub we współpracy z biznesem. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę i budownictwo.

Uczelnie i studenci

Na terenie województwa śląskiego działa 38 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Uniwersytet Ekonomiczny jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11 000 studentów na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na bieżąco współpracuje w różnych obszarach już z ponad 300 firmami oraz innymi instytucjami. Są to zarówno duże przedsięwzięcia pomiędzy korporacjami o zasięgu światowym a wydziałami Uczelni, jak również niewielkie, konkretne inicjatywy na linii naukowiec – małe przedsiębiorstwo.
Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, doradzają firmom oraz instytucjom sektora publicznego – dzięki czemu kadra Uniwersytetu ma nieustanny kontakt z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami nowoczesnej gospodarki. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach to dostęp do wiedzy bazującej na najnowszych badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Dzięki temu firmy i instytucje zwiększają swoje szanse na rynku i efektywność podejmowanych działań.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
www.ue.katowice.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Kształcenie odbywa się na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz na wydziale Wokalno-Instrumentalnym. Chlubę Akademii przynoszą studenci i absolwenci, którzy uzyskują liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. Największe osiągnięcia artystyczne stały się udziałem kompozytorów i wykonawców. Absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej odnajdujemy w najlepszych polskich zespołach kameralnych, symfonicznych, teatrach muzycznych, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, także w redakcjach muzycznych prasy, radia i telewizji.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice
www.am.katowice.pl

Uniwersytet Śląski jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę. Proces kształcenia powiązany jest z aktualnymi potrzebami rynku i odbywa się między innymi w ramach wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki i Fizyki, Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Najpopularniejsze kierunki to: filologia polska, pedagogika, psychologia, historia, prawo, administracja, matematyka, fizyka, chemia, wychowanie fizyczne, elektrotechnika, mechanika. Uniwersytet Śląski to ponad 25 000 studentów kształcących się na 77 kierunkach (w tym 4 w języku angielskim).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
www.us.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów Uczelnia Medyczna kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii i coachingu medycznego. Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wydziały dysponują kompleksowo wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi. Działalność naukowo-badawcza SUM dotyczy podstawowych i klinicznych nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej oraz nauk farmaceutycznych. Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
sum.edu.pl

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. Politechnika Śląska to 21 000 studentów kształcących się w 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności (w tym 11 wykładanych w języku angielskim), obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, analitykę biznesową, matematykę, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Pracownicy uczelni nastawieni są na rozwiązywanie aktualnych problemów i zaspokajanie pojawiających się potrzeby przemysłu poprzez działalność wielu jednostek między innymi Biura Badań Naukowych, Centrum Nanotechnologii oraz Centrum Nowych Technologii.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
www.polsl.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach jest publiczną uczelnią kształcącą w obszarze sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych. Uczelnia została utworzona 1 września 2001 r. z katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, Główne kierunki to: Wzornictwo, Projektowanie Graficzne, Grafika Warsztatowa, Malarstwo, które funkcjonują w ramach Wydziału Projektowego oraz Wydziału Artystycznego.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37, 40-047 Katowice
www.asp.katowice.pl

Politechnika Częstochowska – powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym. Początkowo Uczelnia miała charakter lokalny, prowadząc trzyletni, a od 1953 roku przejściowo czteroletni tok studiów inżynierskich. Na przestrzeni wielu lat ewoluowała oraz rozszerzała swoją ofertę. W roku akademickim 2008/2009 Politechnika Częstochowska świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów.
Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
www.pcz.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej. Kształci około 7282 studentów na kierunkach technicznych i humanistycznych.Uczelnia posiada pełne prawa akademickie. Od 1989 roku ma prawo do nadawania tytułu doktora, a od 1999 roku doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Może również występować z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora. Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 21. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 3772. pośród wszystkich typów uczelni. Łącznie śląskie uczelnie kształcą prawie 119 tys. osób, tj. 8,5% ogólnej liczby studentów w kraju. W roku akademickim 2014/2015 liczba absolwentów osiągnęła prawie 36,7 tys. osób, co stanowi 9,3% wszystkich absolwentów w Polsce. Największa część to absolwenci wyższych szkół technicznych (33,2% ogółu absolwentów w regionie), wyższych szkół ekonomicznych (23,8%) oraz Uniwersytetu Śląskiego (prawie 17,2%).

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
www.ath.bielsko.pl

Uczelnie prywatne:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
www.wshit.edu.pl

Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
wsmsosnowiec.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
www.wsl.edu.pl

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
www.wsti.pl

Wyższa Szkoła Techniczna
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
www.wst.com.pl

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6, Dąbrowa Górnicza
www.wsps.pl

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska
www.wsnsrs.edu.pl

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
www.humanitas.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4c, 43-300 Bielsko-Biała
www.wseh.pl

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice
www.swsm.pl

Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała
tyszkiewicz.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Harcerzy Września 3, Katowice
www.gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-500 Chorzów
www.gwsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
www.wsfip.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
www.gwsp.eu

Wyższa Szkoła Zarządzania
ul. 1-ego Maja 40, 42-200 Częstochowa
www.wsz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała
www.wsi.edu.pl

Akademia Polonijna
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
ap.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracji
plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
www.wsa.bielsko.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
www.wsb.pl

SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice
www.swps.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski
www.ahe.lodz.pl/wodzislaw

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Wydział Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach
ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole
www.wszia.opole.pl

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
aleja Legionów 2, 41-900 Bytom
www.pja.edu.pl

Akademia IGNATIANUM w Krakowie. Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice
www.ignatianum.edu.pl/wydzial-zamiejscowy-w-myslowicach

Współpraca uczelni z podmiotami gospodarczymi

Warta podkreślenia jest kooperacja szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi. Uczelnie województwa śląskiego współpracują z firmami na wielu płaszczyznach, od współpracy projektowo-produkcyjnej poprzez tworzenie dedykowanych kierunków studiów i rozbudowanych programów praktyk i staży.
Instytucje te kierują swoją ofertę również do przedsiębiorstw, zachęcając do współpracy.

Parki przemysłowe, naukowo- technologiczne

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Stefana Kóski 43; 43-512 Kaniów

Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. 1 Dywizji Pancernej 45; 43-382 Bielsko-Biała

Bytomski Park Przemysłowy
ul. Siemianowicka 98; 41-902 Bytom

GZUT Park Przemysłowy („Stara Huta”)
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Jaworznicki Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

Żorski Park Przemysłowy
ul. Boczna 8; 44-240 Żory

Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
Al. Najświętszej Marii Panny 24/8; 42-217 Częstochowa

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Szyb Walenty 26; 41-700 Ruda Śląska

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8; 41-208 Sosnowiec

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark” Gliwice
ul. Konarskiego 18c; 44-100 Gliwice

GPP Business Park
ul. Konduktorska 39A; 40-155 Katowice

Park Naukowo-Technologiczny “Euro–Centrum”
ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice

Park Przemysłowy „Euro-Centrum”
ul. Ligocka 103 ; 40-568 Katowice

Park Przemysłowo-Technologiczny „EkoPark” w Piekarach Śląskich
ul. Walentego Roździeńskiego 38; 41-946 Piekary Śląskie

Park Przemysłowy "Ziemia Pszczyńska"
ul. Kopalniana 6; 43-225 Wola

Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK
ul. Żelazna 15a, 17c, 17d; 40-851 Katowice

Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, Zawiercie

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości
ul. Podleśna 6c, 44-280 Rydułtowy

Park Nowoczesnych Technologii IT Loft Park
Słodownia Browaru Obywatelskiego
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Park Przemysłowo - Technologiczny EkoEnergia - Efektywność
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Instytuty badawcze

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Instytut Technik Innowacyjnych Emag
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 40-101 Gliwice

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Al. Wojciecha Korfantego 193, 40-157 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze

Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13,41-200 Sosnowiec

Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
ul. Karola Miarki 12/14, 44-101 Gliwice

Instytut Spawalnictwa
Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości
ul. B. Czesława 16/18, 44-100 Gliwice

Instytut Techniki I Aparatury Medycznej ITAM
ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice

Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Pomocne serwisy

www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=parki-przemyslowe-naukowo-technologiczne
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=uczelnie-wyzsze
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=instytuty-badawcze
www.ris.slaskie.pl
www.ncbr.gov.pl
www.us.edu.pl
www.polsl.pl
www.pcz.pl
www.ue.katowice.pl
www.ath.bielsko.pl
www.asp.katowice.pl
www.sum.edu.pl
www.wupkatowice.praca.gov.pl
www.am.katowice.pl
www.polsl.pl


Chcesz być na bieżąco? Załóż konto w serwisie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej