Czcionka:
Kontrast:
Utwórz konto
Serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Otoczenie biznesu


Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Instytucje okołobiznesowe są mocnymi stronami województwa śląskiego. Są to przede wszystkim agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

W Śląskim działa ich wiele, m.in. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Fundusz Górnośląski S.A., Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie, Ważną częścią otoczenia biznesu są fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, venture capital, czy parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, powstałe w celu wspierania innowacji w gospodarce i transferu technologii.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności sektora MŚP, poprzez dostarczanie nowoczesnych usług wspomagających, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym wsparcie dla firm może mieć charakter kompleksowy.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Zadania koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie
Realizuje działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy kierując się wykładnią polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej, jak również zasadami zrównoważonego rozwoju, równości szans i poszanowania środowiska naturalnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Główne cele i zadania to reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. To także kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 15

Fundusz Górnośląski S.A
Fundusz jest instytucją kreującą i udostępniającą nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, aktywnie uczestniczącą w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącą warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Inicjującą i angażuje się także w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.

40-086 Katowice, ul. Sokolska 8

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
40-078 Katowice, plac Wolności 12

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Misją Izby jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości poprzez następujące narzędzia: wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, zwiększenie dostępu do funduszy pomocowych, (np. Fundusz Pożyczkowy do 250 tys. zł) promowanie stosowania nowoczesnych i ekologicznych technologii, zarządzanie Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
45-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 5

Targi i konferencje

Region jest również ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Rocznie odbywa się tu ponad 100 dużych wydarzeń tego typu. Corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Kongres gości polityków o jasno spolaryzowanych poglądach, przedsiębiorców z firm, osoby z imponującym doświadczeniem i ambitnych młodych ludzi, zdobywających wiedzę ekonomiczną lub startujących w biznesie. Kongres ewoluuje organizacyjnie - wokół podstawowej oferty programowej wyrastają projekty i wydarzenia tworzące „wartość dodaną” - takie jak European Start-up Days, EEC - Liderzy Przyszłości.

Z kolei Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest jedynym w Europie tak dużym spotkaniem dotyczącym sektora MŚP, a mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutują najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Kongres jest organizowany od 2011 r. i gromadzi liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych dyskutuje o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Parki przemysłowe, naukowo-technologiczne

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Stefana Kóski 43; 43-512 Kaniów

Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. 1 Dywizji Pancernej 45; 43-382 Bielko-Biała

Bytomski Park Przemysłowy
ul. Siemianowicka 98; 41-902 Bytom

GZUT Park Przemysłowy („Stara Huta”)
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Jaworznicki Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

Żorski Park Przemysłowy
ul. Boczna 8; 44-240 Żory

Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
Al. Najświętszej Marii Panny 24/8; 42-217 Częstochowa

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Szyb Walenty 26; 41-700 Ruda Śląska

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8; 41-208 Sosnowiec

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark” Gliwice
ul. Konarskiego 18c; 44-100 Gliwice

GPP Business Park
ul. Konduktorska 39A; 40-155 Katowice

Park Naukowo-Technologiczny "Euro–Centrum"
ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice

Park Przemysłowy „Euro-Centrum”
ul. Ligocka 103 ; 40-568 Katowice

Park Przemysłowo-Technologiczny „EkoPark” w Piekarach Śląskich
ul. Walentego Roździeńskiego 38 41-946 Piekary Śląskie

Park Przemysłowy "Ziemia Pszczyńska"
ul. Kopalniana 6; 43-225 Wola

Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK
ul. Żelazna 15a, 17c, 17d; 40-851 Katowice

Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, Zawiercie

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości
ul. Podleśna 6c, 44-280 Rydułtowy

Park Nowoczesnych Technologii IT Loft Park
Słodownia Browaru Obywatelskiego
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Park Przemysłowo - Technologiczny EkoEnergia - Efektywność
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Agencje rozwoju

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Aleja NMP 24/8, 42-202 Częstochowa

Agencja Rozwoju Zawiercia
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice
ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Rynek 19, 41-900 Bytom

Centra – wybór:

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, 43-516 Zabrze

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego
ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Izby

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Śląska Izba Budownictwa
ul. Szeligiewicza 20/1, 40-074 Katowice

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice

Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Pl. Wolności 12, 40-078 Katowice

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

Śląska Izba Rolnicza
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Adama 1b, 40-467 Katowice

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice

Żorska Izba Gospodarcza
Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
ul. Graniczna 29/611, 40-017 Katowice

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
Al. N.M.P. 24/5, 42-202 Częstochowa

Jaworznicka Izba Gospodarcza
ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. 3-go Maja 11, 40-096 Katowice

Izba Gospodarcza
ul. Rynek 6, 44-300 Wodzisław Śląski

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice

Klastry

Polski Klaster Aluminium (sektor: budowlany, aluminium)
Biuro Polskiego Klastra Aluminium:
ul. Koksownicza 9A, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Bytomski Klaster Rewitalizacji (rewitalizacja)
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Rynek 26/5, 41-902 Bytom

Beskidzka 5 (turystyka)
Gmina Brenna: Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
Gmina Istebna: Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68
Gmina Szczyrk: Informacja Turystyczna
ul. Beskidzka 41, 43-370 Szczyrk
Gmina Ustroń: Miejska Informacja Turystyczna
43-450 Ustroń ul. Rynek 2
Gmina Wisła: Centrum Informacji Turystycznej
Pl.B.Hoffa 3 (rynek Dom Zdrojowy), 43-460 Wisła

Śląski Klaster Lotniczy (lotnictwo)
Federacja Firm Lotniczych BIELSKO
ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych (energetyka, górnictwo)
Główny Instytut Górnictwa
ul. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Śląski Klaster Wodny (gospodarka wodno-ściekowa)
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Klaster Technologii Energooszczędnych EURO-CENTRUM (energetyka, budownictwo)
Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Klaster 3x20 (energetyka)
eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Stowarzyszenie Klaster 3x20
ul. Bolesława Krzywoustego 2/618, 44-100 Gliwice

Polish Wood Cluster (energetyka, ochrona środowiska, drzewna)
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Boczna 8, 44-240 Żory

Śląska Sieć Wyrobów Medycznych MedSilesia (aparatura i wyroby medyczne)
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (budownictwo)
Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice

Klaster E-południe (telekomunikacja)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "e-Południe"
ul.Rynek 20, 41-902 Bytom

Śląski Klaster ICT (ICT)
Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

Klaster SILESIA AUTOMOTIVE & ADVANCED MANUFACTURING (motoryzacja; zaawansowane systemy produkcji - Produkcja 4.0)
Biuro przy KSSE
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice

Silesia Logistics - Śląski Klaster Logistyki (transport, spedycja, logistyka)
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola16, 44-100 Gliwice

Klaster Innowacji Budowlanych (budownictwo)
Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury
ul. Teodora Sixta 5, 43-300 Bielsko-Biała

Regionalny Częstochowski Klaster Budownictwa i Infrastruktury BUDOSFERA (budownictwo)
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P 24/5, 42-202 Częstochowa

Klaster Przetwórstwa Polimerów PLASTOSFERA (przetwórstwo przemysłowe)
Asten Group Sp. z o.o.
ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Śląski Klaster Dizajnu (dizajn)
Zamek Cieszyn ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn

Klaster Maszyn Górniczych (maszyny i urządzenia górnicze)
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Śląski Klaster Transplantologii Szpiku (medycyna, transplantologia szpiku)
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Cieszyńska 36, 543-382 Bielsko-Biała

Częstochowski Klaster Komunalny AGLOMERACJA (usługi publiczne)
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. NMP 24/5, 42-202 Częstochowa

Południowy Klaster Kolejowy (transport kolejowy, innowacyjne rozwiązania dla kolei)
ul. Ligocka 103 (bud.7), 40-568 Katowice

Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej (turystyka przemysłowa i kulturowa)
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki
ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

Śląski Klaster IT (technologie informatyczne)
Stowarzyszenie "Rytm Śląska"
ul. Gałeczki 61 41-506 Chorzów

Śląski Klaster Nanotechnologiczny NANO (nanotechnologie)
ul. Bankowa 14/218, 40-007 Katowice

Inkubatory przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Częstochowa, Bytom, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Katowice

Będziński Inkubator Przedsiębiorczości
42-500 Będzin, ul Sielecka 11

Beskidzki Inkubator Technologiczny
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45

Inkubator Przedsiębiorczości EkoPark
41-946 Piekary Śląskie, ul. W. Roździeńskiego 2

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (dawniej: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości)
41-703 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 35

Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości
42-202 Częstochowa, ul. Sucharskiego 22

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 49

Inkubator Przedsiębiorczości
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a

Nowy Inkubator Nowych Gliwic GAPR
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

Rybnicki Inkubator Technologiczny
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25

Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1

Pomocne serwisy

www.gapr.pl
www.arrsa.pl/pl
www.rig.katowice.pl
www.fundusz-silesia.pl
www.ir.katowice.pl
www.riph.czest.pl
www.eecpoland.eu/pl
www.ekmsp.eu
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=parki-przemyslowe-naukowo-technologiczne
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=agencje-rozwoju
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=izby
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=klastry
www.invest-in-silesia.pl/index.php?page=inkubatory-przedsiebiorczosci
www.arr.czestochowa.pl
www.rig.katowice.pl


Chcesz być na bieżąco? Załóż konto w serwisie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej