Czcionka:
Kontrast:
Utwórz konto
Serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Wsparcie eksportu


Rozwój i zwiększenie eksportu

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc ze strony polskich instytucji, takich jak: Zagraniczne Biura Handlowe, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, Izby Gospodarcze i Handlowe, Centra Obsługi Inwestora i Eksportera oraz wiele innych.

Formy wsparcia dla przedsiębiorstw eksportowych

Pomoc przedsiębiorcom można podzielić na dwie formy. Jedną z nich jest wsparcie merytoryczne, na które składa się wiele działań takich jak:

 • pomoc w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy;
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych, rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców;
 • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych na imprezach wystawienniczych,
 • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych;
 • podstawowa pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego, udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych takich jak: targi międzynarodowe, organizacja misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Na pomoc merytoryczną eksporterzy mogą liczyć w następujących instytucjach:

 • Enterprise Europe Network
 • Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH)
 • Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Ekspertów Polskich
 • Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/instytucje-pomagajace-eksporterom/wsparcie-merytoryczne

Drugą formą wsparcia jest wsparcie finansowe, na które mogą liczyć eksporterzy.
W ramach tej formy wsparcie udzielane jest poprzez:

 • ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług;
 • udzielanie zagranicznym nabywcom kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług;
 • ochronę finansowania udzielonego zagranicznym kredytobiorcom od ryzyka politycznego i handlowego;
 • udzielanie zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług (środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów);
 • wsparcie ekspansji zagranicznych firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek;
 • kredyty dla nabywców udzielane poprzez bank nabywcy lub udzielane bezpośrednio;
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego.

Na pomoc finansową eksporterzy mogą liczyć w następujących instytucjach:

 • Ministerstwo Finansów – udzielanie kredytów rządowych przeznaczonych na finansowanie dostaw towarów i usług z Polski
  www.mf.gov.pl
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – finansowanie największych inwestycji infrastrukturalnych i stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych
  www.bgk.pl
 • Polski Fundusz Rozwoju S.A. – wsparcie eksportu i przedsiębiorczości oraz doradztwo i promocja
  www.pfr.pl
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową w kraju i za granicą
  www.kuke.com.pl
 • Regionalne Instytucje Finansowe – regionalni partnerzy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracują przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP:
  Fundusz Górnośląski S.A.
  ul. Powstańców 17
  40-039 Katowice
  tel. (0-32) 72 85 800
  fax. (0-32) 72 85 803
  www.oddzial.fundusz-silesia.pl

Źródło: www.trade.gov.pl

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działa w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Jest to projekt prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki zapewniający wsparcie dla polskich producentów, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP w 48 lokalizacjach na całym świecie.

Szczegółowe działania Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w zakresie usług pro-eksportowych:

 • identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicami Polski;
 • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży wyrobów lub usług oraz w inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
 • udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych zawierających dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach;
 • organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
 • umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
 • informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
 • udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw, rozpowszechnianie zapytań ofertowych firm zainteresowanych importem polskich towarów, inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) to zagraniczne placówki Ministra Gospodarki, działające w ramach Ambasad i Konsulatów RP, których zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Wyszukiwarka polskich placówek dyplomatycznych za granicą:
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki

Czytaj więcej

Zagraniczne Biura Handlowe

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.

Do zadań ZBH należy profesjonalna obsługa polskich przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją na rynkach zagranicznych, w tym:

 • udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),
 • współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami,
 • organizacja szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
 • weryfikacja partnerów biznesowych.

Czytaj więcej

Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informator Ekonomiczny to źródło informacji o rynkach zagranicznych zawierających m.in. dane ogólne o kraju, informacje statystyczne, informacje o systemie administracyjnym, gospodarce, dwustronnej współpracy gospodarczej, dostępie do rynku oraz przydatne kontakty i linki.

www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Źródło: www.arr.gov.pl/data/01003/wphi_inf_ekonom.pdf

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to wsparcie w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępowi do finansowania i nowym partnerom biznesowym. Główna zasada to: „zawsze właściwe drzwi". W praktyce oznacza ona nieodsyłanie przedsiębiorcy bez udzielenia mu niezbędnych informacji. Sieć pomaga w ten sposób przedsiębiorstwom na nowej drodze biznesowej.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 – CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME).

To największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji, obejmująca ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów. Oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Zasady działania Sieć Enterprise Europe Network:

 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE;
 • pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii;
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami;
 • udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami;
 • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów;
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
 • wspieranie udziału MSP w programach COSME i HORYZONT 2020;
 • promowanie i ułatwianie działań mających na celu efektywne i zrównoważone korzystanie przez MŚP ze środowiska i jego zasobów.

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa.

W Polsce to 30 ośrodków, co najmniej 1 w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP. W województwie śląskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim występuje 9 ośrodków. Koordynatorem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel.: +48 32 7285 828 ; +48 32 7285 865
e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl
enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl,
www.enterprise.fundusz-silesia.pl
www.enterprise.fgsa.pl
www.een.net.pl
www.een.org.pl
www.enterprise.fgsa.pl

Pomocne serwisy

www.invest-in-silesia.pl
www.trade.gov.pl
www.paih.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.een.org.pl
www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl
www.arr.gov.pl


Chcesz być na bieżąco? Załóż konto w serwisie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej